VZDELÁVACIE SEMINÁRE

VZDELÁVACIE SEMINÁRE „VŠETCI MÁME ZODPOVEDNOSŤ“.

Plánovanou súčasťou programu Požičaná planéta sú tiež vzdelávacie semináre, ktorých realizáciu zabezpečuje na základe dohody OZ Požičaná planéta pre školy. Rovnako ako celý program, aj vzdelávacie semináre sú rozdelené podľa tematických okruhov:

Všetci máme zodpovednosť – I. – Odcudzenie,

Všetci máme zodpovednosť – II. – Konzum,

Všetci máme zodpovednosť – III. – Biodiverzita,

Všetci máme zodpovednosť – IV. – Zmena klímy,

Všetci máme zodpovednosť – V. – Budúcnosť je v našich rukách.

 

Každý cyklus seminárov sa uskutoční dva krát v každom krajskom meste, teda celkom bude realizovaných 5 cyklov po 16 seminárov, spolu 80 seminárov. Ich cieľom je v prvom rade implementovanie jednotlivých tematických okruhov programu Požičaná planéta do procesov výchovy a vzdelávania v školách a rodinách a tiež propagovanie myšlienok udržateľného rozvoja, informovanie o nových trendoch vo výchove, vzdelávaní a osvete v oblasti environmentálnej výchovy a vo vzdelávaní pre udržateľný rozvoj a väčšia informovanosť obyvateľov SR o kľúčových témach a cieľoch udržateľného rozvoja.

 

OZ svoje administratívne a odborné personálne kapacity zabezpečuje na báze dobrovoľnosti, alebo dohodami o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce. Pre realizáciu hlavných aktivít programu žiadateľ disponuje vysoko kvalifikovanými odborníkmi na úrovni expertov.

Prof. RNDr. František Petrovič, PhD. Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, popredný slovenský expert na problematiku udržateľného rozvoja a environmentálnu výchovu viedol viacero projektov VEGA, KEGA.

Mgr. Imrich Jakab, PhD. Je uznávaný expert v oblastiach environmentálna výchova, metodika environmentálnej výchovy, má dobré skúsenosti z realizácie učebníc a metodických pomôcok pre environmentálnu výchovu a udržateľný rozvoj, je člen Komisie Ministerstva životného prostredia SR pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu atď.

Mgr. Lucia Szabová, doktorandka na Katedre ekológie a environmentalistiky, Fakulty Prírodných vied UKF v Nitre, je lektorka vzdelávania a lektorka v oblasti informačných technológií.

Ing. Jaroslav Blaško, manažér, filmár, dokumentarista, ktorý zvláda extrémne zaťaženie (pre dokument Na dno filmoval v hĺbke 116 m), je autor scenárov a režisér mnohých dokumentárnych filmov s environmentálnou tematikou, s množstvom ocenení z medzinárodných filmových festivalov, vrátane Ceny Grand prix.

Ing. Dagmer Rajčanová, dlhoročná pracovníčka Slovenskej agentúry životného prostredia, neskôr jej generálna riaditeľka, riaditeľka Centra programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy, manažérka Medzinárodného filmového festivalu Envirofilm.